תקנון אתר גוד-ביי

ברוכים הבאים לאתר גוד-ביי.

הגדרות

 1. גוד-ביי - להלן "האתר" או "החברה".
 2. האתר – אתר האינטרנט good-buy.co.il או כל אמצעי אחר מטעמה של גוד-ביי.
 3. המוצרים – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 4. הלקוח – כל גולש או משתמש בשירותים המוצעים באתר.
 5. אתר המכר - אתרים איתם גוד-ביי משתפת פעולה ומפנה אליהם לקוחות לרכישת מוצרים. לדוגמה - אמזון.

כללי

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. האתר משמש כאתר אפיליאציה אשר מציג מוכרים מומלצים למכירה ממגוון תחומים ומוכרים (להלן: “המוצרים”).
 3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של גוד-ביי: טלפון: 054-7389888; כתובת דוא"ל: service@good-buy.co.il.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי הלקוח באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין גוד-ביי לבין הלקוח.
 5. כל מזמין המבצע שימוש באתר הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד גוד-ביי ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 6. גוד-ביי רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל הודעה מראש, לעדכן תקנון זה.
 7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את גוד-ביי או את המוכרים מטעמה. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי גוד-ביי תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
 8. יובהר ויודגש כי גוד-ביי אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים ו/או הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 9. כל המחירים המופיעים באתר (במידה ומופיעים), אינם סופיים ועשויים להתעדכן באתר המכר הסופי. יש לוודא את המחיר הסופי בעת הרכישה באתר המוכר. בנוסף, בחלק מהמקרים תיתכן תוספת תשלום מכס ו/או משלוח על הזמנה. גוד-ביי לא תהא חייבת בכל התחייבות במידה והמחיר המופיע באתר גוד-ביי שונה מהמחיר הסופי. ללקוח לא תהא כל טענה בנוגע למחיר שונה המופיע באתר המכר הסופי או לכל תוספת תשלום אשר תידרש ממנו בעקבות הרכישה. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי גוד-ביי תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה מחירים מדויקים ועדכניים ככל האפשר.
 10. גוד-ביי רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. גוד-ביי רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 11. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
 12. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות הלקוח ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 13. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.

הרשמה לאתר

 1. באפשרות הלקוח ליצור חשבון באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון בעמוד ההרשמה. החשבון מאפשר ללקוח לשמור מוצרים מעודפים, מוצרים שנצפו לאחרונה ועוד.
 2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות(הלן: “הלקוח”).
 3. הרישום הינו חד פעמי, ללא עלות.
 4. בעת הרישום באתר על הלקוח להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלו וכן וסיסמא. במידה וישכח הלקוח את הסיסמא, תינתן לו האפשרות לאפס את הסיסמה באמצעות כתובת הדוא"ל השמורה במאגרי המידע של גוד-ביי.
 5. בעתיד אם וכאשר יבקש הלקוח להיכנס לחשבונו, יזוהה הלקוח לפי כתובת הדוא"ל והסיסמא שבחר.
 6. פרטי החשבון יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי הלקוח בטופס הרישום המקוון המצוי באתר ובאמצעות כל מידע אחר אשר יימסר ע"י הלקוח, בכל מקום באתר או בכל אמצעי מטעמו.
 7. גוד-ביי מתחייבת לא לעשות בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המפורטת בתקנון זה.
 8. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: 1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין; 2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה; 3. מסירת פרטים שגויים במתכוון; 4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
 2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.good-buy.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
 5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
 6. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

אחריות

 1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים כלשהם ללקוח או לכל צד שלישי, הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, למוצרים אשר נרכשו דרך האתר או לשימוש במוצרים אלו, או כתוצאה מתהליך המשלוח, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את המפעילה ו/או מי מטעמה.
 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 4. גוד-ביי לא תישא בשום אחריות כלפי הלקוח לגבי מוצר אשר נעשה בו שימוש שלא כהוראות היצרן.
 5. יובהר כי גוד-ביי אינה המוכרת של המוצרים המופיעים באתר. גוד-ביי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לשינויים במחיר המוצר (גם במידה והמחיר באתר גוד-ביי אינו מעודכן), לתפקוד המוצר, להחזרת המוצר למוכר, לעיכובים באספקת המוצרים או לכל תוספת תשלום (למשל אך לא רק: משלוח, מסים מכל סוג). אתר המכר הוא האחראי הישיר לכל פניות הלקוח לגבי המוצרים שבאתר.
 6. גוד-ביי (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
 7. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
 8. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

סודיות ופרטיות

 1. כל פרטיו האישים של הלקוח, כפי שנמסרו ע"י הלקוח, (שם, דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, טלפון וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
 2. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר זולת לספקים ולמבצעי שליחויות, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
 3. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הלקוח אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש הלקוח לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, הלקוח עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
 5. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח, ללא זיהוי הלקוח הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי פנימי לגוד-ביי.
 6. כל לקוח זכאי, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, לפנות לגוד-ביי ולבקש לצפות בכל מידע השמור עליו במאגרי המידע של גוד-ביי. הלקוח זכאי לבקש למחוק ו/או לשנות ו/או לתקן כל פרט הנוגע ללקוח, המצוי במאגרי המידע של גוד-ביי.
 7. כל לקוח זכאי לבקש מגוד-ביי למחוק ו/או לשנות ו/או לתקן את פרטיו האישיים המצויים במאגר המידע, וגוד-ביי תפעל בהתאם להוראות הדין.
 8. פעולת סליקת האשראי עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1.
 9. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 10. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב - “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהלקוח הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 11. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם הלקוח עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
 3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.